fredag 25 september 2009

V. 40 & 41 Svenska 95E

Under veckorna 40 och 41 ska vi arbeta med textanalyser.

Mål - strävansmål:
eleven…
- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande kontakt och påverkan,
- får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen
- tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika.

Syfte och mål:
- Att kunna se skillnader och likheter i språket i texterna, språkutvecklingen – hur människor talar och skriver i olika tider.
- Att kunna beskriva och förklara hur man ser att texterna kommer från olika tider.
- Att få insikt i hur ungdomskultur skildras i olika tider och texter.

Uppgift
Du ska läsa tre olika texter, skrivna av tre olika författare, som speglar tre olika århundraden. Koncentrationen i uppgiften ligger på att se likheter och skillnader i texterna och hur det uttrycks genom språket och skildringen av tiden då berättelsen utspelar sig. Du ska också visa att du fått insikt i hur ungdomars liv och villkor har sett olika ut i olika tider. Du ska visa vad du har lärt dig genom att skriva en text. I texten ska du beskriva de olika texterna utifrån hur språket förändrats, hur man kan se vilken tid texten speglar och hur ungdomskultur skildras. Du ska sedan skriva ett avslutande avsnitt där du jämför de olika texterna med varandra, drar en slutsats av det du läst och lärt dig och argumenterar för dina åsikter.

Undervisning
Vi ska läsa tre texter och diskutera dessa gemensamt utifrån uppgiften ovan. Det kommer att ske enskilt, i grupp och i klass. Vi ska diskutera hur de olika tidsepokerna skildras i texterna och hur man kan se det. I detta ingår också att utveckla ordförståelse och språkmedvetenhet.


Bedömningens inriktning
Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers former och syften.
Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med den språkliga variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig är således en grund för bedömningen.
Den språkliga och litterära kompetensen, graden av självständighet i att pröva och använda en vid repertoar av redskap liksom förmågan att språkligt behärska olika situationer är också utgångspunkter för bedömningen.

Bedömning
Följande kommer att bedömas:
elevens förmåga att…
… läsa och ta till sig innehållet i text.
… kunna se och beskriva hur språket skiljer sig mellan texterna.
… hur väl eleven kan göra jämförelser och finna kopplingar mellan texterna.
… göra jämförelser och koppla det till egna tankar och erfarenheter på ett personligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar